Garantier

1. Fordonsgaranti

Viarelli erbjuder garanti på alla sina fordon enligt de villkor som anges nedan. Garantin gäller för fel som uppstår under garantiperioden. 

1.1 Mopeder-, Elmoped & MC

Viarelli erbjuder en 1-årig garanti för mopeder, elmopder och MC. Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument (för att användas för enskilt bruk) av i nyskick serietillverkade fordon. Garantiperioden börjar från det datum då mopeden köps och varar i 1 år. Garantin gäller max 6000 km eller enligt föreskriven tid vid uppvisande av korrekt ifylld garanti-/servicebok. Vid  fordonsleverans skall kunden erhållas användarmanual samt servicebok.

Mopeder, elmopeder och MC omfattas även av en 2-årig motorgaranti. Motorgarantin skyddar dig mot fel på motorn som kan härledas till fabrikations- eller ursprungsfel. För att garantin ska gälla ska fordonet ha servats regelbundet. Garantin gäller i 2 år räknat från inköpsdatum.

1.2 ATV

Fyrhjulingar eller ATV från Viarelli omfattas av en 6 månaders motorgaranti. Motorgarantin skyddar dig mot fel på motorn som kan härledas till fabrikations- eller ursprungsfel. För att garantin ska gälla ska fordonet ha servats regelbundet. Garantin gäller i 6 månader räknat från inköpsdatum.

1.3 Elcyklar

Alla elcyklar från Viarelli omfattas av en 1-årig garanti. Denna garanti täcker fel i konstruktionen och/eller materialfel i batteriet. Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsumenter (för individuell användning) av helt nya cyklar. Garantiperioden börjar från inköpsdatum och varar i 1 år. Garantin gäller endast för den första ägaren och kan inte överföras till en annan person.

2. Garantiernas omfattning

Motorgarantin omfattar inre motordelar så som vevaxel, lager, ventiler och ventilstyrningar (exklusive inslipning och justering), ventillyftare, ventilbrygga, vipparmar, oljepump, oljepumpsdrev, vevstake, kolv, kolvbult, kolvringar, bussningar, kamaxel, kamkedja, kamdrev, transmissionsdrev och transmissionslager.

3. Garantiernas undantag

3.1 Garanti

Viarelli förbehåller sig rätten att vägra utföra avgiftsfri garantiåtgärd om begärd dokumentation ej kan presenteras eller om informationen är ofullständig.

Viarelli undantar sig ansvar för garantier om kunden under följande omständigheter:

a) Skada beroende på eftersatt periodiskt underhåll/service, t.ex. kontrollerat fryspunkten i kylvätskan, (om motorn är vätskekyld), tillsett att det alltid finns tillräckligt med olja i oljetanken även om varningslampan inte lyser etc.
b) Skada som beror på reparation, justering eller underhåll som gjorts enligt andra metoder än det tillverkaren föreskriver.
c) All skada beroende på “hård” eller onormal körning så som trimmat fordon eller terrängkörning eller om fordonet används i tävlingssammanhang som produkten ej är avsedd för.
d) Alla skador beroende på användning utöver vad tillverkaren avser som normal användning som t.ex. överlastning, dålig körskicklighet och körning under onormala förhållanden.
e) Alla skador eller följdfel som uppstått då förorenat eller felaktigt bränsle använts
f) Alla skador när man inte använt originaldelar vid reparation eller tillbehör som ej är original eller olja, smörjmedel som ej är av den kvalité som tillverkaren specificerar.
g) All skada som beror på ändring av fordonet såsom “trimning”
h) All skada som är tidsberoende (normal blekning av färgade ytor, dekaler som ev. lossnar, oxidation av kromade eller målade ytor), samt användning av felaktigt rengöringsmedel eller vaxer.
i) Alla skador som beror på avvikande användning från vad som sägs i instruktionsboken.
j) Extrema väderfenomen som påverkar prestanda/funktion hos produkten eller produktens utseende.
k) Utbytesdelar. Delar som har normal förslitning såsom tändstift, kedjor eller förslitningsdelar i variatorn, luftrenare, brombelägg, bromsskivor, kopplingsskivor, variatordelar, glödlampor, batterier, säkringar, gummidelar, drivremmar, däck eller slangar, oljor, bränslefilter, variatorvikter, kylvätska.
l) Skada beroende på felaktig förvaring och transport.
m) Skada beroende på reparation, underhåll, justering som utförs av annan än  någon av våra auktoriserade verkstäder/återförsäljare.
n) Skada beroende på yttre omständigheter utanför tillverkarens kontroll såsom naturkatastrofer, brand, trafikolycka, stöld etc.
o) All skada beroende på olja eller rök, kemikaliska produkter, fågelspillning eller liknande yttre omständigheter.
p) Fordonets garanti gäller endast vid korrekt ifylld service-/garantibok med stämplar för service vid rätt intervall.
q) Servicen skall vara gjord hos en av våra auktoriserade återförsäljare för giltig garanti
r) Garantitiden för yrkesmässigt bruk, dvs ej enskilt bruk är 6 månader.
s) I den händelse fordonet trimmats eller förändrats från original bortfaller all rätt  till garantianspråk.
t) I den händelse vinterförvaring ej skett enligt vår 10 punkts vinterförvaring så bortfaller all rätt till garantianspråk.
u) Om fordonet varit utsatt för djurangrepp på sladdar, slangar och dylikt.

3.2 Motorgaranti

Motorgarantin omfattar inte:

a) Yttre komponenter som t.ex. förgasare, insugningsrör, avgassystem, kickpedal och växelförare.

b) El-komponenter som t.ex. elsystem, tändspole, batteri, CDI-box, statorplatta och startmotor.

c) Slitagedelar som t.ex. variatorrem, kedja, kedjedrev, variator, gaswire och bränsleledningar.

d) Oxid eller rost på motordelar eller fel som orsakats av användande av felaktigt, gammalt eller förorenat bränsle.

e) Fel som orsakats av bristfälligt underhåll, trimning, vårdslös körning eller andra fel som orsakats av oaktsamhet eller vanvård.

3.3 batterigaranti

Vidare tar Viarelli ej ansvar för skada på batteriet som orsakats av nedan och i fall lämnas ingen garanti: 
a) Vid ovarsam behandling av batteriet.
b) Vid underlåtande att sköta batteriet enligt användarhandboken/servicemanualen.
c) Vid reparationer eller modifieringar ej utförda av fackkunnig personal.
d) Om senare monterade delar ej i överensstämmelse med de tekniska specifikationer som är gällande för batteri, eller delar/tillbehör som ej är monterade i enlighet med monteringsanvisningen.
e) Om batteriet ej är laddat/underhållet i enlighet med kraven i användarhandboken/ servicemanualen.
f) Vid felaktig förvaring, upphettning och/eller misskötsel
g) Vid onormal användning (t.ex. tävling)
h) Om annan än endamålsenlig och utprovad  laddare används

4. Garantiansvar

Viarelli förbehåller sig rätten att reparera eller ersätta felaktiga delar på mopeden. Om reparation eller ersättning krävs, kommer detta att göras utan extra kostnad för kunden.

5. Garantiförfarande

Vid eventuella garantianspråk ska kunden kontakta Viarelli genom de angivna kontaktuppgifterna på deras webbplats. Kunden måste tillhandahålla nödvändiga dokument, såsom köpbevis och garantibevis, för att styrka garantianspråket.

6. Garantins begränsingar

Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig användning, olyckor, försumlighet, otillåten modifiering, felaktig underhåll eller normalt slitage. Garantin täcker inte heller eventuella kosmetiska skador som inte påverkar mopedens funktion.

7. Force majeure

Vid fel eller skador uppkomna på grund av naturkatastrofer eller orsaker utanför Viarellis eller kundens kontroll har Viarelli rätt att inte fullfölja sina åtaganden.